Link ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคาร

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday117
mod_vvisit_counterYesterday628
mod_vvisit_counterThis week745
mod_vvisit_counterLast week3096
mod_vvisit_counterThis month12559
mod_vvisit_counterLast month41309
mod_vvisit_counterAll days2695805

บริการรับทำบัญชี (Book keeping)

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี "ผู้จัดทำบัญชี" อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี

 • เสริมสร้างระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง
 • จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ,พรบ.การบัญชี 2543 ,พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 และตามประมวลรัษฏากรที่กรมสรรพากรมีเกณฑ์กำหนด
 • จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ทันเวลา เพื่อเป็นการประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

ขอบเขตงานบริการ

:: บริการด้านบัญชีการเงิน ::


1.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร หลักฐาน การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของธุรกิจ

2.ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของธุรกิจตามระเบียบที่กระทรวงกำหนด

3.วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี และบวกกลับรายการภาษีที่กรมมิให้นำมาหัก และหักได้เพิ่มขึ้น ตามระเบียบที่กรมกำหนด เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา รายจ่ายสำหรับอบรมและสัมมนา รวมทั้งรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ฯลฯ

4. จัดทำบัญชีด้วย โปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรประกาศรับรอง, จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

5. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงก์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด

6. ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที

7. จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่

 • งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile)
 • ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
 • รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

 

:: บริการด้านภาษี + บริการด้านประกันสังคม ::


1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
 • แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
 • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

2. จัดเตรียม + คำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง

3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่

 • สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
 • จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานบัญชี ยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ กฏเกณฑ์ ตรงตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้งานออกมามีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

 

Go Top

 

จดบริษัท, จดห้าง, จดเปลี่ยนแปลง
โทร. 088-227-7514, 
062-827-4446


สอบถามเรื่องบัญชี, ภาษี
โทร. 081-695-8246,
062-827-4446


มีปัญหาเรื่องบัญชีและภาษีอากร
โทร.088-227-7514,
081-695-8246 


 


อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาทองคำ