ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

มาตรฐาน For NPAE
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กระทู้: มาตรฐาน For NPAE

มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #13

 • somchai
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE เริ่มใช้เมื่อไร ใช้กับกลุ่มไหนครับ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #14

 • somchai
ใช้สำหรับ SMES เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1/1/2554

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #15

 • somchai
มาตรฐาน NPAE นั้น ต้องเริ่มทำ ปี 2554 นี้เลยหรอค่ะ
แล้วมีประเด็นสำคัญไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิมไหมค่ะ

รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อย

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #16

 • somchai
NPAEs หมายความว่าอย่างไรคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #17

 • somchai
NPAE มาจากคำว่า Non-Publicly Accountable Entities ก็คือ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (กิจการที่ไม่ใช่ PAEs) คือ ไม่ใช่กิจการเหล่านี้
1. เป็นกิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นหรือในภูมิภาค หรืออยู่ในกระบวนการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมกา่รกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยกำกับอื่น เพื่อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ต่อประชาชน
2. เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลัีกทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
3. เป็นบริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
4. กิจการอื่นที่จะกำหนดเพิ่มเติม

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #18

 • somchai
NPAEs แตกต่างจาก PAEs อย่างไรคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #19

 • somchai
ความแตกต่างระหว่าง NPAEs กับ PAEs หรือ ไม่เห็นยากเลย
1. จำนวนผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ
2. แหล่งระดมเงินทุน
3. ความซับซ้อนของธุรกรรม

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #20

 • somchai
การนำเสนองบการเงิน เป็นอย่างไรบ้างคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #21

 • somchai
การนำเสนองบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน,งบP/L ,งบเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของ และหมายเหตุครับ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #22

 • somchai
งบควรนำเสนอข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ และระบุเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ณ วันที่เท่าใด
ส่วนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีล่ะคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #23

 • somchai
กิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ให้กิจการรับรู้ผลกระทบของนโยบายใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง เว้นแต่ไม่สามารถระบุผลกระทบในแต่ละงวดได้ หรือระบุจำนวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้ ให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็นต้นไป กล่าวคือ นดยบายใหม่สำหรับรายการค้า เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #24

 • somchai
การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน ก็ปรับงบการเงินย้อนหลังใช่ไหมคะ เว้นแต่ไม่สามารถระบุจำนวนเงินได้ ให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที
ซึ่งเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #25

 • somchai
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี สำหรับงวดปัจจุบันหรืออนาคต ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงหนี้สงสัยจะสูญ ใช้วิธีเปลี่ยนทันที ครับ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #26

 • somchai
เงินสด เงินฝาก ไม่สามารถหัดกลบกับเงินเบิกเกินบัญชีได้ใช่ไหมคะ และสินค้าคงเหลือ วัดมูลค่าด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ถือเป็นการปรับมูลค่าลดลง ไม่ใช่ตั้งค่าเผือหรือคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #27

 • somchai
เงินสด เงินฝาก เงินเบิกเกินบัญชี หักกลบกันไม่ได้ ถูกต้องครับ ส่วนสินค้าคงเหลือ ปรับมูลค่าลดลง ไม่ใช่ตั้งค่าเผื่อ ถูกต้องเช่นกันครับ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #28

 • somchai
มูลค่าที่ลดลงของสินค้า ต้แงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย ส่วนผลขาดทุนจากสินค้าสูญหาย ต้องบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารครับ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #29

 • somchai
งินลงทุน วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน(มูลค่ายุติธรรม) วัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยราคาทุนเดิม หักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน เหมือนกับตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดหรือไม่คะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #30

 • somchai
เงินลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนที่ยุติธรรม ส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ไม่เหมือนกับเงินลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้่องการของตลาด กล่าวคือ เงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด วัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยราคายุติธรรม (ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน) ผลต่างที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า ถ้าเป็นเพื่อค้า รับรู้ผลต่างไปยัง P/L ถ้าเป็นเผื่อขาย รับรู้ไปยังส่วนของเจ้าของ แค่นี้เอง

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #31

 • somchai
ส่วนเรื่องของ PPE เป็นอย่างไรบ้างคะ กิจการต้องปันส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นให้กับแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ เช่นการแยกบันทึกส่วนประกอบของเครื่องจักร ส่วนรถยนต์ไม่ต้องแยกใช่ไหมคะ

Re: มาตรฐาน For NPAE 12 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #32

 • somchai
เรื่อง PPE ต้องปันส่วนเฉพาะที่มีนัยสำคัญเท่านั้ัน รถยนต์ไม่ต้องแยก
ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการตีราคาใหม่ แต่อาจเปิดเผย FV ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ควรทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องทำทุกปีครับ
ต้องแยกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งเสื่อมมูลค่าแล้ว แยกแสดงรายการออกมาด้วยครั
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.15 วินาที